Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Kalety  www.kalety.pl
INFORMACJE
Dane
Gmina
Urząd Miejski
ARCHIWUM BIP
Ewidencje, rejestry, archiwa
Raport o stanie gminy Kalety
Organy
Rada
Komisje Rady
Władze miasta
Prawo lokalne
Statut Miasta
Sesje
Uchwały Rady
Prawo miejscowe
Strategia Rozwoju Gminy
Progra Rewitalizacji Miasta Kalety
Zarządzenia burmistrza
Mienie gminy
Podatki i opłaty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalety
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy
Wyniki kontroli
Budżet
Budżet Miasta Kalety
Wykonanie Budżetu
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Bilansy rachunki zysków i strat
Informacje z wykonania budżetu
Inne
Jednostki organizacyjne
Decyzje Środowiskowe
Zamówienia publiczne, Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Wnioski do pobrania
Karty usług
Nabór na wolne stanowiska pracy
Wybory / Referenda
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Analizy
Petycje
Ochrona danych osobowych
Cyberbezpieczeństwo
Przydział mieszkań
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Milczący Przewodnik
Deklaracja dostępności
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
  INFORMACJE  Strona główna  

Dane
MIASTO KALETY
NAZWA Kalety
RODZAJ Miasto
LOKALIZACJA woj. śląskie , pow. tarnogórski
KOD 42-660
MIEJSCOWOŚĆ ul. Żwirki i Wigury 2
KONTAKT tel./fax (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl  
NIP

645-25-09-863

REGON

151398706

RACHUNKI BANKOWE

UWAGA NOWE NUMERY

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

PODATKI I OPŁATY LOKALNE (wpłaty podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowej, opłaty dzierżawne i wieczyste użytkowanie, wykup mieszkań, renta planistyczna, opłata targowa, opłata eksploatacyjna, zajęcie pasa drogowego, przekształcenia)

22 1020 2313 0000 3502 0518 3027


OPŁATA ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI - (śmieci)

27 1020 2313 0000 3302 0518 3035


WODA I KANALIZACJA

32 1020 2313 0000 3102 0518 3043


CZYNSZE MIESZKALNE

80 1020 2313 0000 3502 0518 3050 


WPŁATY ZA WĘGIEL

87 1020 2313 0000 3102 0522 3666 


Wpłaty za udostępnienie danych osobowych

98 1020 2313 0000 3802 0517 6468 


WSZELKIE POZOSTAŁE WPŁATY (np. zwroty nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe)

59 1020 2313 0000 3402 1095 2358

Godziny pracy

Poniedziałek      7.30 do 17.00

Wtorek              7.30 do 15.30

Środa                7.30 do 15.30

Czwartek           7.30 do 15.30

Piątek                7.30 do 14.00

Burmistrz Miasta

mgr Klaudiusz Kandzia
tel. (34) 352-76-30 
e-mail: burmistrz@kalety.pl

Zastępca Burmistrza

inż. Tomasz Galios
tel. (34) 352-76-49 
e-mail: tomasz.galios@kalety.pl

Sekretarz

mgr inż. Dariusz Szewczyk
tel. (34) 352-76-32 
e-mail: dariusz.szewczyk@kalety.pl

Skarbnik Miasta

mgr Joanna Gatys
tel. (34) 352-76-31
e-mail: skarbnik@kalety.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.  
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2023-12-20 14:52:06, wprowadzający: Marek Parys
wersja do druku