Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kalety
2023-10-23 13:55:48
  ...więcej

DANE OSOBOWE – UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL
2019-02-06 14:41:02
Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety Stanowisko ds. Obywatelskich I piętro, pokój nr 10 tel. 34 352 76 46 Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować spra  ...więcej

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ oraz ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
2019-02-06 14:16:32
Jednostka prowadząca: STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH Wymagane dokumenty: 1. Jeden z poniższych formularzy w zależności od rodzaju zgłaszanego zdarzenia Wzór formularza ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ/NOTIFICAT  ...więcej

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE (nie dotyczy cudzoziemców)
2019-02-06 14:08:30
Wymagane dokumenty: 1. Formularz zgłoszenie pobytu stałego (zał. Nr 1 do procedury) lub formularz zgłoszenie pobytu czasowego (zał. nr 2 do procedury) 2. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej, ni  ...więcej

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
2019-02-06 13:45:32
Wymagane dokumenty: 1. Formularz zgłoszenie pobytu stałego (zał. nr 1 do procedury) lub formularz zgłoszenie pobytu czasowego (zał. nr 2 do procedury) 2. Paszport lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. 3. Zameldow  ...więcej

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZAWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE
2019-02-06 13:39:44
Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony formularz zgłoszenia. 2. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej, nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość. 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowi  ...więcej

WYMELDOWANIE NA WNIOSEK STRONY LUB ANULOWANIE ZAMELDOWANIA
2019-02-06 11:50:31
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek (podanie) o wymeldowanie z pobytu stałego, wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące lub wniosek wskazujący, że czynność meldunkowa została dokonana wadliwie. Załączniki do wniosk  ...więcej

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
2019-02-06 11:48:04
Jednostka prowadząca: STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH Wymagane dokumenty: Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć następujące dokumenty: •Decyzja powiatowego inspektora sanitarnego, potwier  ...więcej

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2019-02-06 11:39:41
  ...więcej

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości oraz innych zaświadczeń
2013-07-17 12:58:51
  ...więcej

Zwrot nadpłaty w podatku i zwrot opłaty skarbowej
2013-07-17 12:57:19
  ...więcej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2013-07-17 12:55:19
  ...więcej

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych
2013-07-17 12:53:15
  ...więcej

Zgłoszenie środka transportowego do opodatkowania i ustalenia wymiaru podatku od środków transportowych
2013-07-17 12:51:02
  ...więcej

Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku lesnego, zgłoszenie sprzedaży
2013-07-17 12:47:12
  ...więcej

Zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku rolnego, zgłoszenie zbycia
2013-07-17 12:42:59
  ...więcej

Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiarupodatku od nieruchomości, zgłoszenie zbycia
2013-07-17 12:40:01
  ...więcej

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
2013-06-14 13:28:16
  ...więcej

Administracyjna zmiana imienia i nazwiska
2013-06-14 13:27:17
  ...więcej

Zgłoszenie zgonu
2013-06-14 13:26:41
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 39
następne

.