Deklaracja dostępności serwisu bip.kalety.pl

Wstęp


Urząd Miejski w Kaletach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.kalety.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaletach


Dane teleadresowe jednostki:


• Adres: 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2


• Telefony: 34 352-76-30 lub 34 357-71-00


• Fax: 34 352-76-35


• E-mail: sekretariat@kalety.pl


Data publikacji strony internetowej: 2003-08-25


Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-02-24


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, dostępnego pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.kalety.pl spełnia kryteria testu w 99,73 %


Wyłączenia


Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Kaletach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych


znaczna większość wiadomości została zamieszczona przed obowiązywaniem ustawy o dostępności cyfrowej, w związku z tym faktem zamieszczone na stronie informacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,


opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Ułatwienia na stronie


Strony internetowe w ramach serwisu bip.kalety.pl posiadają następujące ułatwienia:


• podwyższony kontrast,


• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,


• mechanizm wyszukiwania informacji w serwisie,


• focus wokół elementów nawigacyjnych.


Skróty klawiszowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Osoba kontaktowa w sprawie dostępności: Marek Parys, marek_parys@kalety.pl


Telefon: 34 352-76-57


Procedura wnioskowo-skargowa


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna


Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety


Dostosowanie schodów: brak


Dostosowanie korytarzy: brak


Dostępność wind: brak


Dostępność pochylni: brak


Dostępność platform: brak


Dostępność informacji głosowych: brak


Dostępność pętli indukcyjnych: brak


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (jedno od południowej strony i jedno od strony wschodniej)


Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Kaletach mogą skorzystać z usług tłumacza migowego – należy zgłosić taką chęć telefonicznie pod numerem telefonu 34 352-76-30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@kalety.pl na 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie.


 

 Raport_o_stanie_zapewniania_ dostępności_ podmiotu_ publicznego.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-19 13:33:42 | Data modyfikacji: 2022-02-24 09:26:27.[wersja do druku]
.