Skład Rady Miejskiej
 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Kaletach

mgr Janina Perz

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

w Kaletach

Alojzy Rupik

 

 

 


 Brol Michał

____________________

członek Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiDrabik Edward

_____________________

przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska


Jeż Antoni

____________________

członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

członek Komisji Budżetu i Finansów

Kloze Jerzy
_____________________

członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Krupa Grzegorz


_____________________

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony ŚrodowiskaMirowski Zygmunt

_____________________

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony ŚrodowiskaNowak Irena


_____________________

przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rewizyjnej


Potempa Mirosława

_____________________

członek Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Przybyła Barbara
_____________________

członek Komisji RewizyjnejRogocz Krzysztof


_____________________

Przewodniczący  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności
i Ochrony Środowiska
Sendel Ryszard


_____________________

przewodniczący Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wolnik Dawid
_____________________

członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw SocjalnychZłotosz Kazimierz

____________________

przewodniczący Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska

członek Komisji Budżetu i Finansów


Radni Rady Miejskiej w Kaletach kadencja 2018 – 2023

Od lewej: Jerzy Kloze, Ryszard Sendel, Kazimierz Złotosz, Barbara Przybyła, Dawid Wolnik, Irena Nowak, Krzysztof Rogocz, Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, Alojzy Rupik, Janina Perz, Michał Brol, Mirosława Potempa, Anroni Jeż, Edward Drabik, Zygmunt Mirowski, Grzegorz Krupa.

            
 

Komisje stałe Rady Miejskiej:

Komisja Rewizyjna

 

1. Ryszard Sendel - Przewodniczący
2. Michał Brol
3. Irena Nowak
4. Mirosława Potempa
5. Barbara Przybyła
6. Krzysztof Rogocz

 

Komisja Budżetu i Finansów

 

1. Edward Drabik - Przewodniczący
2. Antoni Jeż
3. Irena Nowak
4. Kazimierz Złotosz
5. Grzegorz Krupa

 

Komisja Gospodarcza, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska

 

1. Kazimierz Złotosz - Przewodniczący
2. Edward Drabik
3. Ryszard Sendel
4. Grzegorz Krupa
5. Krzysztof Rogocz
6. Zygmunt Mirowski

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 

1. Irena Nowak – Przewodnicząca
2. Mirosława Potempa
3. Antoni Jeż
4. Jerzy Kloze
5. Dawid Wolnik

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

1. Krzysztof Rogocz - Przewodniczący
2. Michał Brol
3. Zygmunt Mirowski
4. Ryszard Sendel
5. Grzegorz Krupa

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym w granicach wyznaczonych przez prawo.

Do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy:

 1. uchwalanie statutu miasta;
 2. ustalanie wynagrodzenia Burmistrza;
 3. stanowienie o kierunkach działania Burmistrza oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 4. powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, który jest głównym księgowym;
 5. uchwalanie budżetu miasta oraz rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania, a także podejmowanie uchwały o udzieleniu lub nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu;
 6. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 7. uchwalanie programów gospodarczych;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych przez odrębne ustawy;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej (do czasu określenia ww. zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miasta);
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym;
  • zobowiązań dotyczących podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miasta;
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
 10. określenie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, powiatu i województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania gminy z innymi gminami (miastami) oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 13. podejmowanie uchwał o współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz o przystąpieniu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 14. podejmowanie uchwał dotyczących: herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
 15. nadawanie Honorowego Obywatelstwa Miasta;
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom i studentom;
 17. stanowienie w innych sprawach leżących - na mocy ustaw - w kompetencjach RM.

Rada obraduje na sesjach, w trakcie których podejmuje uchwały. Są one w trybie nadzoru przesyłane do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej, a po akceptacji stają się prawem miejscowym.
Oprócz podejmowania uchwał Rada może: powziąć postanowienia, uchwalić deklaracje, zwrócić się z apelem, wydać odezwy, sformułować zalecenia, wystąpić z inicjatywą, podjąć się określonych zadań.
Podjęcie lub niepodjęcie uchwał poprzedzone jest ich analizą i wyrażeniem o nich opinii. Zadania te wykonują komisje stałe, które są organem pomocniczym Rady.
Do zadań komisji stałych należy przede wszystkim: doradztwo i inicjowanie projektów uchwał, opiniowanie projektów uchwał przygotowanych przez inne podmioty (inną komisję, Burmistrza Miasta lub radnych, grupę radnych), kontrola wykonywania uchwał Rady i wniosków komisji Rady oraz ocena działalności Burmistrza.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta sprawdza działalność organu wykonawczego, tj. Burmistrza, oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego.
Radni jako reprezentanci wyborców utrzymują z nimi stałą więź. Organizują spotkania, pełnią dyżury, na których informują mieszkańców o swojej działalności w Radzie, a także przyjmują postulaty, wnioski i skargi.
Radni jako obserwatorzy biorą udział w przetargach na roboty i usługi, które organizowane są przez Urząd Miejski, a także uczestniczą w sesjach powiatowych.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach VIII kadencji jest mgr Janina Perz, która:

 • organizuje pracę Rady,
 • ustala w porozumieniu z Burmistrzem porządek sesji,
 • przygotowuje i zwołuje sesje Rady,
 • koordynuje realizację zadań Rady i pracę jej organów,
 • deleguje radnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • przewodniczy obradom,
 • reprezentuje Radę na zewnątrz,
 • wykonuje inne zadania określone ustawą i statutem oraz wskazane przez Radę,
 • składa Radzie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym.
 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-09-08 10:11:54 | Data modyfikacji: 2018-11-27 09:48:55.[wersja do druku]
PLAN DYŻURÓW RADNYCH

 

PLAN  DYŻURÓW  RADNYCH

RADY  MIEJSKIEJ  W  KALETACH

  

1. Brol Michał - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 696 871 774

2. Drabik Edward –po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 604 580 611

3. Jeż Antoni - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 606 987 477


4. Kloze Jerzy - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 507 873 421

5. Krupa Grzegorz - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 505 040 091

6. Mirowski Zygmunt – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 665 271 127

7. Nowak Irena – trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 14.00 do 15.00. Urząd Miejski w Kaletach

8. Perz Janina – pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godz. 14.30 do 15.30. Urząd Miejski w Kaletach

9. Potempa Mirosława – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 607 151 734

10. Przybyła Barbara - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 739 980 245

11. Rogocz Krzysztof - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 602 774 080

12. Rupik Alojzy – trzeci czwartek miesiąca od godz. 16.00 do 18.00. Filia MBP w Miotku

13. Sendel Ryszard - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 600 267 855


14. Wolnik Dawid - pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 19.00 do 20.00. – Klub w Drutarni, lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 664 484 147

15. Złotosz Kazimierz – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Nr tel. 609 887 884


Kontakt do radnego powiatowego Eugeniusza Ptaka: 882 176 572

 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-02-08 12:48:41 | Data modyfikacji: 2021-08-19 08:03:15.[wersja do druku]
Plan Pracy Rady Miejskiej w Kaletach

Plan_Pracy_Rady_Miejskiej_na_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-12 14:41:53.[wersja do druku]

Zobacz:
 Interpelacje . 
.