KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r. informują, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety


2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@kalety.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:


a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Kaletach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa


b) realizacji zawartych przez Urząd Miejski w Kaletach umów z kontrahentami


c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:


a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,


b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Kaletach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta


c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego


5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.


6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:


a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,


b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,


c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:


- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane


- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem


- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa


- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych


d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,


e) do przenoszenia danych,


f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,


W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.


7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Urząd Miasta jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.


9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane


 


Burmistrz Miasta Kalety


Klaudiusz Kandzia

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-08-08 13:29:14 | Data modyfikacji: 2019-11-19 12:30:42.[wersja do druku]

Zobacz:
 Podstawa prawna .  Klauzule informacyjne . 
.